Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
इसके विपरीत
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
एक तरफ से...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse