Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., trái với/khác với..., lại (là)...
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... giống với... ở chỗ...
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... và... khác nhau ở chỗ...
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Tôi cho rằng...
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Tôi thấy rằng...
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Cá nhân tôi cho rằng...
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Theo quan điểm của tôi...
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi mang quan điểm rằng...
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Tôi tin rằng... bởi vì...
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Trái lại,...
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Một mặt,...
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Mặt khác,...
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Mặc dù...
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Mặc dù/Bất chấp...
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nhân tiện/Nhân thể...
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse