Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En términos generales, coincido con X porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
Comprendo su planteamiento...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
Coincido totalmente en que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Respaldo completamente la idea de que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Difiero completamente en relación a...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En contraste con..., ... muestra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
... en contraste con... es/son...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... es similar a... en lo referente a...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... y... difieren en relación a...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
Podría decir que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
A mi parecer...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
En mi opinión...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
Desde mi punto de vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
Soy de la opinión de que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
A mi parecer... debido a que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Es cierto que..., pero...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
Por el contrario,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
Por una parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Por otra parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
A pesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
A pesar de que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
Cabe acotar...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
Además,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse