Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Demek istediğini anlıyorum.
Je comprends son point de vue.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
...'a tamamen katılıyorum.
Je suis entièrement d'accord que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En opposition avec..., ...montre...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...'a karşın ...'daki ...
..., par contraste avec..., est/sont...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...et... diffèrent en termes de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Le premier..., a contrario, le second...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Demek istediğim ...
Je dirais que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bana öyle görünüyor ki ...
Il me semble que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Bence ...
À mon sens...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Benim bakış açıma göre ...
Selon mon point de vue...
Omschrijving van een persoonlijke mening
... görüşündeyim.
Je suis d'opinion que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
İnancıma göre ... çünkü ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
De l'avis général..., mais...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Il va de soi que..., cependant...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ancak buna karşıt olarak ...
Au contraire, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Bir açıdan baktığımızda ...
D'un coté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
D'un autre côté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... olmasına rağmen
En dépit de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... gibi bir gerçeğe rağmen
En dépit du fait que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Antiparantez ...
À propos de...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Buna ilaveten ...
En outre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse