Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... na rozdíl od... je/jsou...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... giống với... ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... a... se liší, pokud jde o...
... và... khác nhau ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
První... na rozdíl od druhého...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Řekla bych, že...
Tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Zdá se mi, že...
Tôi thấy rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Podle mého názoru...
Cá nhân tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mého pohledu...
Theo quan điểm của tôi...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jsem toho názoru, že...
Tôi mang quan điểm rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Naopak/Naproti očekávání...
Trái lại,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Na jedné straně...
Một mặt,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Na druhé straně...
Mặt khác,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Navzdory...
Mặc dù...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Navzdory tomu, že...
Mặc dù/Bất chấp...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vědecky/Historicky vzato...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mimochodem...
Nhân tiện/Nhân thể...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse