Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Na druhé straně...
Másrészt ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mimochodem...
Mellékesen....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse