Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Demek istediğini anlıyorum.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
...'a tamamen katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...'a karşın ...'daki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Demek istediğim ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Bana öyle görünüyor ki ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Bence ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Benim bakış açıma göre ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
... görüşündeyim.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
... olmasına rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Antiparantez ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Buna ilaveten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse