Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
... na rozdíl od... je/jsou...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
... a... se liší, pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
První... na rozdíl od druhého...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Řekla bych, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Zdá se mi, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Podle mého názoru...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Z mého pohledu...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Jsem toho názoru, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Naopak/Naproti očekávání...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Na jedné straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Na druhé straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Navzdory...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Navzdory tomu, že...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vědecky/Historicky vzato...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Mimochodem...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse