Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Înţeleg punctul său de vedere.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Sunt în totalitate de acord că...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Aş putea spune că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Impresia mea este că...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
După părerea mea,...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Din punctul meu de vedere...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Sunt de părere că...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Admitem faptul că..., dar...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se admite faptul că..., însă...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Din contră,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Pe de o parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Pe de altă parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Contrar...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
În ciuda faptului că...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Întâmplător...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Mai mult decât atât...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse