Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
....i...rożnią się pod względem...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Powiedziałbym, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Z mojego punktu widzenia...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Przeciwnie, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse