Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse