Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
言っていることはもっともだ。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
・・・・に同意している。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
心から・・・・という意見を支持する。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
・・・・に強く反対である。
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
・・・・という意見に断固として反対する。
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
・・・・と言えるかもしれない。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
・・・・のように見受けられる。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
私の意見では、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
私の見方だと、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
私の意見としては、・・・・
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
それどころか、・・・・
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
一方では・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
しかしその一方で・・・・
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
・・・・にもかかわらず
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
ちなみに、・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
その上・・・・
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse