Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Μου φαίνεται ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Κατά την γνώμη μου...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Κατά την δική μου άποψη...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Είμαι της γνώμης ότι...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Βεβαίως..., αλλά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Αντιθέτως, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Από τη μία...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Από την άλλη...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Παρόλο που...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Παρά το γεγονός ότι...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Παρεμπιπτόντως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Επιπροσθέτως...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse