Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
... muistuttaa ... suhteessa...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Voisin sanoa, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Vaikuttaa siltä, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Mielestäni...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Olen sitä mieltä, että...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Uskon, että..., sillä...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Kieltämättä..., mutta...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Päinvastoin...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Toisaalta...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Toisaalta...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Huolimatta...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Huolimatta siitä, että...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Ohimennen...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Lisäksi...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse