Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse