Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse