Duits | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Ich stimme völlig zu, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Ich würde sagen, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
Es scheint mir, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Meiner Meinung nach...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Von meinem Standpunkt aus...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Ich bin der Ansicht, dass...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Zugegebenermaßen... , aber...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Im Gegenteil...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
Einerseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
Andererseits...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
Trotz...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
Im Übrigen...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Darüber hinaus...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse