Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
Efter min mening...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
Derimod,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
På den ene side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
På den anden side...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
På trods af...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
I øvrigt...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
Endvidere...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse