Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En términos generales, coincido con X porque...
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Uno tiende a concordar con X ya que...
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Comprendo su planteamiento...
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Coincido totalmente en que...
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Respaldo completamente la idea de que...
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Difiero completamente en relación a...
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Me opongo firmemente a la idea de que...
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En contraste con..., ... muestra...
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... en contraste con... es/son...
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... es similar a... en lo referente a...
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... y... difieren en relación a...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Podría decir que...
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
A mi parecer...
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
En mi opinión...
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Desde mi punto de vista...
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Soy de la opinión de que...
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
A mi parecer... debido a que...
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Es cierto que..., pero...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Por el contrario,...
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Por una parte...
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Por otra parte...
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A pesar de...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
A pesar de que...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Desde el punto de vista científico / histórico...
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Cabe acotar...
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Además,...
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse