Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Согласие
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Я понимаю его/ее точку зрения.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Я полностью согласен, что...
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Я совершенно не соголасен с...
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
И наоборот, ... показывает...
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
В отличие от...
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... похоже на ..., если принять во внимание...
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... и ... различаются в понимании ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Первое...., второе, напротив, ...
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Одно из различий между ... и ..., однако...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Я бы предположил, что...
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Мне кажется, что...
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Я считаю, что...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
По моему мнению...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Я полагаю, что...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Нельзя не заметить, что ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Согласен.., но...
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Действительно..., и все же ... остается фактом
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Согласен,... , и тем неменее
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Напротив,...
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
С одной стороны
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
С другой стороны...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Несмотря на
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Хотя...
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Говоря научным языком...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Между прочим...
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Более того...
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse