Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
W pełni się zgadzam z...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... na rozdíl od... je/jsou...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
....i...rożnią się pod względem...
... a... se liší, pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
První... na rozdíl od druhého...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Powiedziałbym, że...
Řekla bych, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Wydaje mi się, że...
Zdá se mi, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Moim zdaniem...
Podle mého názoru...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mojego punktu widzenia...
Z mého pohledu...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jestem zdania, że...
Jsem toho názoru, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Wprawdzie..., ale...
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Przeciwnie, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Z jednej strony...
Na jedné straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Z drugiej strony...
Na druhé straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Pomimo/Wbrew...
Navzdory...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Pomimo faktu, że...
Navzdory tomu, že...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vědecky/Historicky vzato...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nawiasem mówiąc, ...
Mimochodem...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Ponadto...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse