Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
W pełni się zgadzam z...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
....i...rożnią się pod względem...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Powiedziałbym, że...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Wydaje mi się, że...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Moim zdaniem...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mojego punktu widzenia...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jestem zdania, że...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Wprawdzie..., ale...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Przeciwnie, ...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Z jednej strony...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Z drugiej strony...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Pomimo/Wbrew...
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Pomimo faktu, że...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nawiasem mówiąc, ...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Ponadto...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse