Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
W pełni się zgadzam z...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
....i...rożnią się pod względem...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Powiedziałbym, że...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Wydaje mi się, że...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Moim zdaniem...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mojego punktu widzenia...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jestem zdania, że...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Wprawdzie..., ale...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Przeciwnie, ...
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Z jednej strony...
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Z drugiej strony...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Pomimo/Wbrew...
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Pomimo faktu, że...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nawiasem mówiąc, ...
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Ponadto...
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse