Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
W pełni się zgadzam z...
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
....i...rożnią się pod względem...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Powiedziałbym, że...
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Wydaje mi się, że...
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Moim zdaniem...
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Z mojego punktu widzenia...
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Jestem zdania, że...
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Wprawdzie..., ale...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Przeciwnie, ...
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Z jednej strony...
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Z drugiej strony...
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Pomimo/Wbrew...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Pomimo faktu, że...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Nawiasem mówiąc, ...
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Ponadto...
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse