Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... a... se liší, pokud jde o...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
První... na rozdíl od druhého...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Řekla bych, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Zdá se mi, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
Podle mého názoru...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Z mého pohledu...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Jsem toho názoru, že...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Na jedné straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Na druhé straně...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
Navzdory...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Navzdory tomu, že...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vědecky/Historicky vzato...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Mimochodem...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse