Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En términos generales, coincido con X porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Comprendo su planteamiento...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Coincido totalmente en que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Respaldo completamente la idea de que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Difiero completamente en relación a...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
En contraste con..., ... muestra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... en contraste con... es/son...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... es similar a... en lo referente a...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... y... difieren en relación a...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Podría decir que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
A mi parecer...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
En mi opinión...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Desde mi punto de vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Soy de la opinión de que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
A mi parecer... debido a que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Es cierto que..., pero...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Por el contrario,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
Por una parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
Por otra parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
A pesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
A pesar de que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Cabe acotar...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Además,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse