Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse