Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
Je comprends son point de vue.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Je suis entièrement d'accord que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
En opposition avec..., ...montre...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
..., par contraste avec..., est/sont...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...et... diffèrent en termes de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Le premier..., a contrario, le second...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
Je dirais que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
Il me semble que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
À mon sens...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
Selon mon point de vue...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
Je suis d'opinion que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
De l'avis général..., mais...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Il va de soi que..., cependant...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
Au contraire, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
D'un coté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
D'un autre côté...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
En dépit de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
En dépit du fait que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
À propos de...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
En outre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse