Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse