Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn/haar punt.
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ..., toont ...
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Ik zou zeggen dat ...
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Het lijkt mij dat ...
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Naar mijn mening ...
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Vanuit mijn standpunt ...
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ik ben van mening dat ...
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Toegegeven ..., maar ...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Integendeel, ...
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Enerzijds ...
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Anderzijds ...
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ondanks ...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Ondanks het feit dat ...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Bijkomend ...
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Bovendien ...
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse