Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

.....라고 말하고 싶습니다.
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제 생각에는, ...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
저의 관점에서는, ...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
반대로, ...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
한편으로는 ...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
다른 한편으로는 ...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... 에도 불구하고, ...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... 한 사실에도 불구하고,
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
부수적으로, ...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
게다가, ...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse