Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Mi tute konsentas, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Mi tute malkonsentas, ke...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
En kontrasto al..., ...montras...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
...per kontrasto kun...estas...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...estas simila al... rilate...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
La unua..., kontraste, la dua...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

.....라고 말하고 싶습니다.
Mi dirus, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Ŝajnas al mi, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
제 생각에는, ...
Miaopinie…
Omschrijving van een persoonlijke mening
저의 관점에서는, ...
El mia vidpunkto...
Omschrijving van een persoonlijke mening
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Mi estas de la opinio, ke...
Omschrijving van een persoonlijke mening
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Certe..., sed...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Koncedita, ..., tamen...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
반대로, ...
Kontraŭe, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
한편으로는 ...
Unuflanke...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
다른 한편으로는 ...
Aliflanke…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
... 에도 불구하고, ...
Malgraŭ…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
... 한 사실에도 불구하고,
Malgraŭ la fakto ke...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Science/Historie parolanta...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
부수적으로, ...
Parenteze...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
게다가, ...
Krome...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse