Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse