Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
言っていることはもっともだ。
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
・・・・に同意している。
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
心から・・・・という意見を支持する。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

大まかに言って、・・・・に反対である。
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・の理由で・・・・に反対である。
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
・・・・に強く反対である。
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
・・・・という意見に断固として反対する。
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

・・・・と言えるかもしれない。
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
・・・・のように見受けられる。
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
私の意見では、・・・・
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の見方だと、・・・・
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
私の意見としては、・・・・
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
それどころか、・・・・
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
一方では・・・・
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
しかしその一方で・・・・
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
・・・・にもかかわらず
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
科学的に/歴史的に言って・・・・
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
ちなみに、・・・・
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
その上・・・・
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse