Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Demek istediğini anlıyorum.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
...'a tamamen katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
...'a karşın ...'daki ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Demek istediğim ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Bana öyle görünüyor ki ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
Bence ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Benim bakış açıma göre ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
... görüşündeyim.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
İnancıma göre ... çünkü ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Ancak buna karşıt olarak ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
Bir açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
... olmasına rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Antiparantez ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Buna ilaveten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse