Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Согласие
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Я полностью согласен, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Я совершенно не соголасен с...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
И наоборот, ... показывает...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
В отличие от...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
... и ... различаются в понимании ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Первое...., второе, напротив, ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Я бы предположил, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Мне кажется, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
Я считаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
По моему мнению...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
Я придерживаюсь мнения, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Я полагаю, что...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Нельзя не заметить, что ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен.., но...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен,... , и тем неменее
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Напротив,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
С одной стороны
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
С другой стороны...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
Несмотря на
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
Хотя...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Говоря научным языком...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Между прочим...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Более того...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse