Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
....i...rożnią się pod względem...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Powiedziałbym, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mojego punktu widzenia...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Przeciwnie, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse