Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse