Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse