Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse