Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
一般来说,我同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于同意...,因为...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Si può comprendere il punto di vista di...
我能理解他/她的观点。
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
我完全同意...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Sostengo l'idea secondo la quale...
我完全赞同...的观点。
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
总的来说,我不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于不同意...,因为...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
我明白他的意思,但是完全不同意。
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
我强烈不同意...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
我坚决反对...的观点
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
就...方面,...和...相似/不同
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
A differenza di..., ... mostra...
和...比,...表明...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
In contrasto con..., .... è...
对比...,...是...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
... è simile a ... in quanto entrambi...
在...方面,...和...是相似的
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... e... differiscono in termini di...
在...方面,...和...不同
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
第一...,与此对比,第二...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
...和...的一个不同点是...,而...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Si potrebbe dunque affermare che...
我想说的是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
对我来说,它像是...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Secondo il mio punto di vista...
在我看来...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Da una prospettiva prettamente personale...
我认为...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Sono dell'idea che...
我的观点是...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
我相信...,因为...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Spostando l'attenzione verso...
现在让我们分析/转到/研究...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
...是对的,但是事实上...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Al contrario...
相反...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Da un lato...
一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Dall'altro...
另一方面...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
A dispetto di...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Nonostante si ritenga che...
尽管...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientificamente/Storicamente...
从科学/历史角度讲...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
A tal proposito...
附带说一句...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Inoltre...
此外...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse