Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Másrészt ...
Por otra parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mellékesen....
Cabe acotar...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Továbbá ....
Además,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse