Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Értem, amit mond.
Si può comprendere il punto di vista di...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Sostengo l'idea secondo la quale...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
A differenza di..., ... mostra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
In contrasto con..., .... è...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... e... differiscono in termini di...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Azt mondanám, hogy ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Véleményem szerint ...
Secondo il mio punto di vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Véleményem szerint ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sono dell'idea che...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Spostando l'attenzione verso...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Hozzátéve ...., de ....
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Ezzel ellentétben ....
Al contrario...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Másrészt viszont ....
Da un lato...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Másrészt ...
Dall'altro...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A dispetto di...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Nonostante si ritenga che...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Tudományosan/történelmileg ...
Scientificamente/Storicamente...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Mellékesen....
A tal proposito...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Továbbá ....
Inoltre...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse