Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
En términos generales, coincido con X porque...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Comprendo su planteamiento...
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Coincido totalmente en que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Respaldo completamente la idea de que...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Difiero completamente en relación a...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En contraste con..., ... muestra...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... en contraste con... es/son...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... es similar a... en lo referente a...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... y... difieren en relación a...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
Podría decir que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
A mi parecer...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
En mi opinión...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
Desde mi punto de vista...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Soy de la opinión de que...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
A mi parecer... debido a que...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
Es cierto que..., pero...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
Por el contrario,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
Por una parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
Por otra parte...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
A pesar de...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
A pesar de que...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
Cabe acotar...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
Además,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse