Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
Ik zou zeggen dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
Het lijkt mij dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
Naar mijn mening ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
Vanuit mijn standpunt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Ik ben van mening dat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
Toegegeven ..., maar ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
Integendeel, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
Enerzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
Anderzijds ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
Ondanks ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
Ondanks het feit dat ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
Bijkomend ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
Bovendien ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse