Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to agree with… because…
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
I can see his/her point.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
I entirely agree that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to disagree with… because…
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
I strongly disagree that…
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
I am firmly opposed to the idea that…
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
…and…are similar/different as regards to…
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In contrast to…, …shows…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
…by contrast with… is/are…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
…is similar to… in respect of…
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
…and… differ in terms of...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
The first…, by contrast, the second…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Θα μπορούσα να πω ότι...
I would say that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Μου φαίνεται ότι...
It seems to me that…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Κατά την γνώμη μου...
In my opinion…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Κατά την δική μου άποψη...
From my point of view…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Είμαι της γνώμης ότι...
I am of the opinion that…
Omschrijving van een persoonlijke mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
It is my belief that… because…
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Let us now analyze/turn to/examine…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Βεβαίως..., αλλά...
Admittedly…, but…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
It is true that…, yet the fact remains that…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Granted, …, nevertheless…
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Αντιθέτως, ...
On the contrary, …
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Από τη μία...
On the one hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Από την άλλη...
On the other hand…
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Παρόλο που...
In spite of…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Παρά το γεγονός ότι...
Despite the fact that…
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifically/Historically speaking…
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Παρεμπιπτόντως...
Incidentally…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Επιπροσθέτως...
Furthermore…
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse