Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Je comprends son point de vue.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Je suis entièrement d'accord que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Je cautionne entièrement l'idée que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Je suis fermement opposé à l'idée que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...and... sont similaires/différents au regard de...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En opposition avec..., ...montre...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
..., par contraste avec..., est/sont...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...est similaire à... en ce qui concerne...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...et... diffèrent en termes de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
Le premier..., a contrario, le second...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Je dirais que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Il me semble que...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
À mon sens...
제 생각에는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Selon mon point de vue...
저의 관점에서는, ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Je suis d'opinion que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Omschrijving van een persoonlijke mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Je suis persuadé intimement que... parce que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
De l'avis général..., mais...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Il va de soi que..., cependant...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Au contraire, ...
반대로, ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
D'un coté...
한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
D'un autre côté...
다른 한편으로는 ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
En dépit de...
... 에도 불구하고, ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
En dépit du fait que...
... 한 사실에도 불구하고,
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifiquement/Historiquement parlant...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
À propos de...
부수적으로, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
En outre...
게다가, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse