Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
Mi tute konsentas, ke...
Jag håller helt med om att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
Mi tute malkonsentas, ke...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
En kontrasto al..., ...montras...
I motsats till ..., ... visar ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...per kontrasto kun...estas...
... till skillnad från ... är...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
...estas simila al... rilate...
... liknar ... när det gäller ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
...kaj... malsamas en terminoj de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
La unua..., kontraste, la dua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

Mi dirus, ke...
Jag skulle säga att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Ŝajnas al mi, ke...
För mig verkar det som att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
Miaopinie…
Enligt min åsikt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
El mia vidpunkto...
Från min synpunkt sett ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Mi estas de la opinio, ke...
Jag är av den uppfattningen att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Certe..., sed...
Visserligen ... men ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Koncedita, ..., tamen...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Kontraŭe, ...
Tvärtom ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
Unuflanke...
Å ena sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
Aliflanke…
Å andra sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
Malgraŭ…
Trots ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Malgraŭ la fakto ke...
Trots att ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Science/Historie parolanta...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Parenteze...
För övrigt/Förresten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Krome...
Dessutom ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse