Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Jag håller helt med om att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
I motsats till ..., ... visar ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
... till skillnad från ... är...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... liknar ... när det gäller ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Jag skulle säga att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
För mig verkar det som att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Enligt min åsikt ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Från min synpunkt sett ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Jag är av den uppfattningen att ...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Visserligen ... men ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Tvärtom ...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Å ena sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Å andra sidan ...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Trots ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Trots att ...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
För övrigt/Förresten ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Dessutom ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse