Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens

Broadly speaking, I agree with… because…
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
One is very much inclined to agree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders
I can see his/her point.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming
I entirely agree that…
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens

Broadly speaking, I disagree with… because…
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
One is very much inclined to disagree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing
I strongly disagree that…
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders
I am firmly opposed to the idea that…
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen

…and…are similar/different as regards to…
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
In contrast to…, …shows…
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…by contrast with… is/are…
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
…is similar to… in respect of…
... giống với... ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen
…and… differ in terms of...
... và... khác nhau ở chỗ...
Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen
The first…, by contrast, the second…
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen
One difference between… and… is that…, whereas…
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen

I would say that…
Tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
It seems to me that…
Tôi thấy rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is
In my opinion…
Cá nhân tôi cho rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I am of the opinion that…
Tôi mang quan điểm rằng...
Omschrijving van een persoonlijke mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Opsomming van een reeks van redenen voor iets
It is my belief that… because…
Tôi tin rằng... bởi vì...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen

Let us now analyze/turn to/examine…
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument
Admittedly…, but…
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
It is true that…, yet the fact remains that…
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
Granted, …, nevertheless…
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
On the contrary, …
Trái lại,...
Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet
On the one hand…
Một mặt,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument
On the other hand…
Mặt khác,...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt
In spite of…
Mặc dù...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Despite the fact that…
Mặc dù/Bất chấp...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen
Scientifically/Historically speaking…
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden
Incidentally…
Nhân tiện/Nhân thể...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
Furthermore…
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse